Hygrocybe laeta
Slijmwasplaat - Hygrocybe laeta
Slijmwasplaat - Hygrocybe laeta
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Slijmwasplaat
Slijmwasplaat
Slijmwasplaat
Slijmwasplaat

Naam:
Slijmwasplaat

Genus:
Hygrocybe

Vindplaats:
Rotsgaasterwallen (Friesland)

Gevonden op:
07-11-2010

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof op de grond en strooisel in zeer schrale duinweiden, heischrale graslanden, grazige plekken in heiden en jeneverbesstruwelen, op voeselarme, zure, vochtige tot droge, zandige en venige bodems.

Fotonummer: 01699
Foto categorie: h. laeta